Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 76/29.10.2021 Privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny” si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, Alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Forotic, judetul Car